Zcode

Follow Us

HAMSTERAPP

Macbook Installation Instructions

Суулгах зааварчилгаа

苹果电脑输入法安装步骤

Macbook

MacOS

iPhone/iPad

Татаж авах / 下载

ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ
ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

Татаж авах / 下载

Macbook

ᠲᠠᠲᠠᠬᠤᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

Татаж авах / 下载

Татаж авах / 下载

iPhone/iPad

Татаж авах / 下载

ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ
ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

Татаж авах / 下载

Mongolian!  学习蒙古文软件

Z Code for Computer 电脑输入法

ZmongolBook App 读书软件

Zcode Fonts 字体集

Монгол бичгийн тиг


ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

Татаж авах / 下载

ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

iPhone

Татаж авах / 下载

iPhone Native 

IME 苹果手机原生输入法

ZmongolCag Calendar 

ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

iPhone/iPad

ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

Татаж авах / 下载

Татаж авах / 下载

iPhone/iPad

Татаж авах / 下载

ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ
ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

Татаж авах / 下载

Zmongol1.0   手机输入法

Zcode Code 

Conversion Link


ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ

Татаж авах / 下载

ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ

PayPal:   

Bilegt_@live.com

微信打赏

Introduction

Our Zcode journey began in 2019 with the objective of finding the most suitable Mongolian script Unicode standard. Over the course of four years, our dedicated team created several valuable products, including:

 1. A proposal for Unicode standard comprising 52 codes for the Mongolian script.
 2. A machine learning-based Mongolian input method algorithm. https://github.com/zmongol/ZcodeMachineLearning
 3. A fuzzy input method algorithm based on Levenshtein distance. https://github.com/zmongol/zmongol-fuzzylogic
 4. A Mongolian word bank consolidated from 0.3 million articles.
 5. A collection of 52 expertly crafted fonts.
 6. The website www.zvvnmod.com 
 7. A code conversion tool available at https://mcc.zvvnmod.com/#/translate.
 8. A Native Input Method Editor specifically designed for iOS devices.
 9. Input Method Editors for both Windows and Mac systems.
 10. A photo editor app for Android and iOS devices known as "ZmongolCode".
 11. A calendar app for Android and iOS devices known as "ZmongolCag".
 12. A Mongolian language learning app for Android and iOS devices known as "Mongolian!".
 13. A Mongolian book app for Android and iOS devices known as "ZmongolBook".

Privacy Policy: all our apps do not collect user information and do not contain sensitive data.

Below is the list of our products

Enjoy!

Znom  蒙古文书籍

ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

iPhone/iPad

ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

Татаж авах / 下载

Татаж авах / 下载

Танилцуулга

Бидний Zcode аялал нь 2019 онд эхэлсэн, Монгол бичгийн хамгийн зөв Unicode тогтмол стандартыг олж авах зорилготой байсан. 5 жилийн хугацаанд, бидний зорилтот команд нь дараахь багаж бүтээсэн байна:

 1. 52 тэмдэгттэй Монгол бичгийн Unicode тогтмол стандартын санал.
 2. Машины сургалтын дээр тулгуурласан Монгол оруулах арга хэмжээ, https://github.com/zmongol/ZcodeMachineLearning хаягт байна.
 3. Levenshtein зайн дээр тулгуурласан бүтээл оруулах арга хэмжээ, https://github.com/zmongol/zmongol-fuzzylogic хаягт байна.
 4. 0.3 сая мэдээллийн төрөлт хийсэн Монгол хэлний үгийн сан.
 5. 52 ширээний шинжилгээний өндөр дэлгэц.
 6. www.zvvnmod.com вэбсайт.
 7. Код хөрвүүлэх арга хэмжээ, https://mcc.zvvnmod.com/#/translate хаягт орж авах боломжтой.
 8. iOS төхөөрөмжүүдийн туршид байгуулсан Нэгдсэн оруулах арга засвар.
 9. Windows болон Mac системийн оруулах арга засвар.
 10. "ZmongolCode" нэртэй Android болон iOS төхөөрөмжүүдэд ашиглагдаж буй зургийн засвар апп.
 11. "ZmongolCag" нэртэй Android болон iOS төхөөрөмжүүдийн тойрог апп.
 12. "Mongolian!" нэртэй Android болон iOS төхөөрөмжүүдэд Монгол хэл сурах апп.
 13. "ZmongolBook" нэртэй Android болон iOS төхөөрөмжүүдэд Монгол хэлний номуудыг олж авах апп.

Нууцлалын бодлого: Бидний бүх аппууд нь хэрэглэгчийн мэдээллийг цуглуулахгүй бөгөөд чухал мэдээлэл агуулсан байхгүй.

Дараагийн нь бидний бүтээгдэхүүнүүдийн жагсаалт байна. Та нар амжилттай байхыг хүсье!


Zmongol2.0   手机输入法

ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

iPhone/iPad

ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ

Татаж авах / 下载

Татаж авах / 下载

介绍

我们的Zcode之旅始于2019年,旨在找到最合适的蒙古文Unicode标准。在过去的五年里,我们团队创建了一系列有价值的产品,包括:

 1. 提议采用52个代码的蒙古文Unicode标准。
 2. 基于机器学习的蒙古文输入法算法 https://github.com/zmongol/ZcodeMachineLearning
 3. 基于Levenshtein距离的模糊输入法算法 https://github.com/zmongol/zmongol-fuzzylogic 
 4. 从30万篇文章中整理出的庞大蒙古语词库。
 5. 精心设计的52种字体收藏。
 6. 网站www.zvvnmod.com
 7. 蒙古文代码转换工具 https://mcc.zvvnmod.com/#/translate 
 8. 专为iOS设备设计的本地输入法。
 9. 适用于Windows和Mac系统的输入法。
 10. 名为“ZmongolCode”的Android和iOS设备上的照片编辑应用。
 11. 名为“ZmongolCag”的Android和iOS设备的日历应用。
 12. 名为“Mongolian!”的Android和iOS设备上的蒙古语学习应用。
 13. 名为“ZmongolBook”的Android和iOS设备上的蒙古语文学应用。

隐私政策:我们的所有应用都不收集用户信息,也不包含敏感数据。

以下是我们产品的详细列表。享受吧!